Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten gevestigd te Amsterdam

 1. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is gevestigd te Amsterdam. Dit kantoor is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 50597574. Mr. S.C. van Putten is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag (www.advocaten.nl), tel. 0170-3353535.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) en op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten en de opdrachtgever, waaribij Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten werkzaamheden verricht of zal verrichten, tenzij voorafgaand aan het aanvaarden van een opdracht door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten, schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6: 225 lid 3 BW.

 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht gebeurt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 4. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk is de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is te allen tijde gerechtigd om de persoon, of de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in die gevallen waarbij het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. In geen geval kan de opdrachtgever een ander dan Advocatenkantoor mr. S.C van Putten tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

 5. Indien in verband met aan Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de opdrachtgever. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten zal bij de selectie van eventuele derdenopdrachtnemers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is, in afwijking van artikel 6:76 BW, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke deze partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens haar opdrachtgever aanvaardt. Op verzoek zal Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten de rechten die zij tegenover de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de opdrachtgever overdragen.

 6. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten voor werkzaamheden verricht, of te verrichten door of namens Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten, of anderszins verband houdend met een aan Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten verstrekte opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak toestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten komt. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever/cliënt aan Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is betaald.

 7. Behoudens in geval van grove opzet, of grove schuld van de zijde van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten, vrijwaart de opdrachtgever Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten vooral tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen en zal de opdrachtgever Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten schadeloos stellen ter zake van alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, die een derde op enig tijdstip op Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten mocht hebben, of jegens Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien of verband houden met de werkzaamheden, of diensten verricht of te verrichten door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten voor de opdrachtgever, of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten lijdt, of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

 8. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zonodig zelf tegen dergelijke schade te verzekeren.

 9. In geval van overmacht (hiervan is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten en/of van opdrachtgever, en/of door omstandigheden aan de kant van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten, zoals bijvoorbeeld tekortschieten door leveranciers waarmee Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten zaken doet, dan wel bijvoorbeeld door een staking), worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmacht toestand langer dan drie maandern duurt, is Advocatenkantoor mr. S. van Putten en/of de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst, door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van die overeenkomst te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoding te zijn gehouden.

 10. Indien Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, dan wel uitvoer are deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te betalen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 11. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling.

 12. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten onder vermelding van 'klacht'. Eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de opdrachtgever/cliënt en de behandelend advocaat het probleem op te lossen, waarbij ernaar wordt gestreefd de verhoudingen te herstellen, opdat de relatie kan worden voortgezet. Een dergelijk gesprek kan eventueel geschieden onder leiding van de klachtenfunctionaris (de klachtenfunctionaris is nooit de advocaat die uw zaak behandeld). Indien dit niet tot een oplossing leidt wordt de klacht in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Voor Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten fungeert mr. I. Baardmarn (werkzaam bij Aves Advocaten) als klachtenfunctionaris. Nadere informatie over de klachtprocedure van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is te vinden in de als bijlage bij deze website. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam, postbus 57590, 1040 BL Amsterdam, tel. 020-589 60 00, fax 020-589 60 01.

 13. Werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met een door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief vermeerderd met het geldende Btw-tarief.

 14. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten zal werkzaamheden voor de opdrachtgever pas aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan. De hoogte van het voorschot zal door Advocatenkantoor. mr. S.C. van Putten in redelijkheid worden vastgesteld. Bij volledig verbruik van het betaalde voorschot voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond, wordt, tenzij anders overeengekomen, door middel van een aanvullende voorschotnota aan de opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening gebracht. Het betaalde voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

 15. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten behoud zich het recht voor om de door haar gehanteerde uurtarieven jaarlijks (per 1 januari) te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar. Ook in lopende zaken.

 16. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten berekent geen procentuele opslag voor kantoorkosten. Kosten die Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten daadwerkelijk maakt ten behoeve de opdrachtgever, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor ingeschakelde deskundigen, vertaalkosten, koerier kosten, kosten voor noodzakelijke reizen, verblijf, kilometers e.d. worden echter afzonderlijk in rekening gebracht en worden geacht niet te zijn inbegrepen in betaalde voorschotten.

 17. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten behoudt zich het recht voor om afzonderlijk kosten in rekening te brengen voor het kopiëren, dan wel uitprinten en voor het verzenden van omvangrijke dossiers ten behoeve van de opdrachtgever.

 18. De gewerkte uren en de gemaakte kosten worden regelmatig gedeclareerd. De declaratie moeten worden betaald op de bank-of girorekening vermeld op de factuur. Declaraties die en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder aftrek van enige compensatie of korting, bij gebreke waarvan Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten gerechtigd is de wettelijke rente in rekening te brengen en Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

 19. Door de opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten en in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum (oudste eerst), zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 20. Openstaande declaraties kunnen door Advocatenkant or mr. S.C. van Putten worden verrekend met eventuele geldbedragen die Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten voor de opdrachtgever in depot houdt op de derdenrekening, voor zover die geldbedragen zonder belemmering aan de opdrachtgever zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de door de Orde van Advocaten hiervoor gegeven voorschriften.

 21. In geval een openstaande declaratie na aanmaning niet wordt voldaan draagt Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten deze over aan een incassobureau. De gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgeve /cliënt.

 22. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten aan opdrachtgever mocht hebben.
 23. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, faillissementsaanvraag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn alle verplichtingen van die opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 24. Indien de opdrachtgever recht heeft op (bijna) kosteloze rechtsbijstand op grond van het feit dat hij/zij kan procederen op basis van een 'ambtshalve toevoeging', geldt dat Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten zich het recht voorbehoudt om de opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand, in overleg met de opdrachtgever, desalniettemin slechts op betalende basis te aanvaarden. In het geval overeengekomen wordt geen gebruik te maken van de mogelijkheid rechtsbijstand te verlenen op basis van de ambtshalve toevoeging, dan zijn de algemene financiële voorwaarden zoals hiervoor vermeld van toepassing.

 25. Voor zover de opdrachtgever die niet in de situatie verkeerd zoals bedoeld onder punt 24 van deze algemene voorwaarden, maar die desalniettemin recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld omdat het inkomen en/of vermogen van de opdrachtgever/cliënt ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door, de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, geldt punt 24 van deze algemene voorwaarden onverkort.

 26. Wanneer in de situatie zoals bedoeld onder punt 24 en 25 van deze algemene voorwaarden door de Raad voor Rechtsbijstand een 'eigen bijdrage' in de kosten van rechtsbijstand wondt opgelegd aan de opdrachtgever, dan wordt deze eigen bijdrage, tenzij anders overeengekomen, door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten aan hem/haar bij wijze van voorschot in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden van toepassing.

 27. In voorkomende gevallen worden bijkomende noodzakelijke kosten die niet onder het bereik vallen van de (ambtshalve) toevoeging gedeclareerd overeenkomstig de financiële voorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwarden.

 28. Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt betreffende de opdrachtgever/cliënt, diens werkzaamheden en persoonlijke belangen, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de voor advocaten geldende geheimhoudingsverplichtingen.

 29. Voor zover dat in het belang van de verdediging van de opdrachtgever en/of de uitvoering van de overeengekomen opdracht door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten noodzakelijk wordt geacht, kan in overleg met de opdrachtgever informatie aan derden (onder wie de rechterlijke instanties, openbaar ministerie, deskundigen, media, etc.) worden verstrekt, onverminderd de verplichtingen die voor Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten voortvloeien uit de Advocatenwet.

 30. Door de totstandkoming van de opdracht verleent de opdrachtgever toestemming aan Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten om bij de communicatie over de zaak met de opdrachtgever/cliënt en of met derden gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van de opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

 31. De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde het schaduwdossier in strafzaken) is vijf (5) jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever, of het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn kunnen de dossiers door Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten worden vernietigd. Van de minimale bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten ontslagen van de bewaarplicht na vijf (5) jaren.

 32. Schaduwstukken in strafzaken, ontvangen van een justitiële autoriteit, worden conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak (zoals bedoeld onder punt 31) teruggestuurd aan de desbetreffende rechterlijke instantie, dan wel vernietigd.

 33. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Advocatenkantoor mr. S.C. van Putte en de opdrachtgever, of andere derden is het Nederlandse recht van toepassing.

 34. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie, voor zover het geschil niet valt onder de reikwijdte van het tuchtrecht, zoals bedoeld in de Advocatenwet.


Disclaimer:
Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid, of de onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. Deze beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade he gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermt. Gebruik van dergelijke informatie is zonder uitdrukkelijke toestemming van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten niet toegestaan.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits die informatie niet gewijzigd wordt en een verwijzing naar deze disclaimer bij die kopie is opgenomen.

Ieder ander gebruik van de website en de informatie daarop, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Advocatenkantoor mr. S.C. van Putten niet toegestaan.
<